تست ارسال مشهد پیامک

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .